Bractwo św. Leonarda

Bractwo św. Leonarda

Powstało w parafii lubińskiej w 1823 roku za ostatniego opata Bedy Ostaszewskiego, który był zarazem proboszczem parafii św. Leonarda. Był to czas już bardzo znacznego ograniczenia działalności kościoła katolickiego pod zaborem pruskim. Przypuszczalnie benedyktyni świadomi zagrożenia kasatą klasztoru i odebraniem przez zaborców kościoła św. Leonarda (wiemy, że nieco później z trudnością udało się z pomocą Arcybiskupa Poznańskiego uratować ten kościół od rozbiórki) pragnęli poprzez Bractwo nadal szerzyć kult św. Leonarda.

Działalność Bractwa św. Leonarda

1/ Pomnażanie czci Najświętszego Sakramentu:

• pełne uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Eucharystii,
• asysta ze świecami podczas procesji z Najświętszym Sakramentem,
• adoracja w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę,
• dyżury podczas całodziennej adoracji (18 czerwca)

2/ Wzajemna pomoc duchowa „w życiu, przy śmierci i po śmierci”: (z dokumentu z 1823 r.)

• wspieranie dobrym słowem i przykładem życia,
• udział w modlitwach i liturgii pogrzebowej członków Bractwa,
• udział w mszach za żywych i zmarłych członków Bractwa (raz w miesiącu).

3/ Branie czynnego udziału w życiu parafialnym.

4/ Wpłacanie ustalonej rocznej składki.

5/ przynajmniej raz do roku z okazji odpustu św. Leonarda jest zebranie sprawozdawcze i omawiane są aktualne sprawy - obecność wszystkich członków Bractwa obowiązkowa.

Za brak zaangażowania w powyższe, gorszące życie członek może zostać wykluczony z Bractwa. Brak wpłaconej składki bez usprawiedliwienia będzie traktowany jako rezygnacja z członkostwa w Bractwie.
Do Bractwa mogą należeć także osoby spoza parafii.
Radę tworzą przedstawiciele Bractwa z poszczególnych wiosek parafii. Przedstawiciele wybrani w poszczególnych wioskach zbierają i przekazują składki do Lubinia. Zarząd stanowi zazwyczaj przedstawiciel Lubinia i proboszcz. Zarząd prowadzi imienny spis członków Bractwa uaktualniany co roku przez przedstawicieli wiosek oraz jest odpowiedzialny za finanse Bractwa.

Życiorys św. Leonarda

Św. Leonard urodził się około 500 r. w Galii (obecna Francja) w rodzinie blisko związanej z królem Franków Klodwikiem, wychowany przez św. Remigiusza został pustelnikiem.

Wrażliwy na potrzeby człowieka modlitwą wypraszał zdrowie między innymi dla będącej w stanie błogosławionym żony króla a także wstawiał się za biednymi, pokrzywdzonymi, jeńcami i uwięzionymi; jego atrybutem są kajdany.

Założył klasztor w Noblac (południowo-zachodnia Francja), współbracia św. Leonarda jak on modlitwą i pracą służyli Bogu i ludziom.

Znany jest dzień jego śmierci: 6 listopada około 550 roku.

Jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek.

Jego kult był bardzo żywy w Europie w czasie fundacji klasztorów benedyktyńskich w Polsce – śladem tego jest wybudowany w XII wieku przez benedyktynów kościół parafialny pod jego wezwaniem w Lubiniu. Jest patronem dobrego porodu, więźniów, jeńców, bednarzy, kowali i opiekujących się końmi.

Treść dokumentu z 1823 r. w orginalnym zapisie

UWIADOMIENIE
O zawiązanem Towarzystwie duchownem pobożnem w Parafii Lubińskiey, pod Titułem S. Leonarda Opata, iako pierwszego Patrona teyże Parafii; w Roku 1823 cim, przez samychże Parafianow ułożonem i przedsięwziętem, a do Potwierdzenia, i Dozwolenia, Władzy swey Duchowney Kościelney podanem.
I. Zamiar tego Towarzystwa
Zamiar czyli Intencya Towarzystwa tego iest: pierwszy; pomnażenie czci i uszanowania Najświętszego Sakramentu; iak podczas każdey Mszy Parafialnej, tak w czasie szczególnych Uroczystości, obchodzić się zwykłych w swym Parafialnym Kościele corocznie, z wystawieniem Przenajświętszego Sakramentu: drugi zaś; dać sobie wzaiemną pomoc duchowną, w życiu, przy śmierci, i po śmierci; a to podług niżey opisanych sposobow.
II. Skład Osob
Towarzystwo to składać maią Osoby Płci oboiey; lecz tylko Stanu Małżeńskiego, lub Wdowieńskiego. Osoby zaś tego rodzaiu, te tylko mogą bydź przyimowane, które się zalecaią życiem cnotliwem i przykładnem chrześciańskiem. Wyyście z tego Towarzystwa, każdey Osobie, i każdego czasu, iest wolne: wszakże wolno pozostaie i Towarzystwu, oddalić z pomiędzy Siebie Osobę takową, któraby złe i pogarszaiące życie prowadzić chciała, zniosłszy się wprzód z swą Władzą duchowną mieyscową.
III. Powinności i Obowiązki
Członki Towarzystwa tego, umówione przez się dobrowolnie, powinności czyli Obowiązki, maią następuyące: 1. Każda Osoba przystępująca do towarzystwa, wnieść ma Swięcę Woskową dla siebie, lub złożyć pieniędzmi, koszt takowey Swiecy. 2. We względzie zamiaru tego Towarzystwa, iak wyżey pod Nr 1, co do pierwszego; obowiązują się: 1. w Każdą Niedzielę i Swieta Uroczyste, podczas Mszy Parafialney, asystować, klęcząc przed Wielkim Ołtarzem, ze Swiecami zapalonemi, od Sanctus aż do skonczoney Kommonii Kapłańskiey. Liczba klęczących ze swiecami ma bydź naymniey Osob cztery, i te Osoby maią bydź sami Męszczyzni. 2. W czasie Uroczystości Parafialnych, obchodzić się corocznie zwykłych, z Wystawieniem Przenayświętszego Sakramentu, wszystkie Członki, Płci Oboiey, należące do tego Towarzystwa, asystować maią z Swiecami zapalonemi, podczas Processyy; a to w iak naylepszym porządku; z pobożnością i przykładnością wszelaką. 3. We względzie drugiego zamiaru, t.i. dania wzayemney sobie pomocy; umówiło się i zgodziło dobrowolnie Towarzystwo na następuiące obowiązki: 1. Za życia, chcą się Członki wzaiemnie wspierać dobrem i przykładnem życiem Chrześciańskiem, modlitwą przed Bogiem, a w przypadku iakiego nieszczęścia, radą dobrą lub iakąkolwiek pomocą. 2. po śmierci, każdego ze swych Członków; obowiązuią się, ile czas i sposobność dozwoli, przy pogrzebaniu Ciała, z światłem znaydować się, i za niego się modlić: w przypadku, gdyby Familia umarłego, niebyła w stanie, postarać się o Mszą S. za Duszę zmarłego; to staranie Towarzystwo zastąpić ma. 3. Chcą tego wszyscy, aby nazaiutrz po Uroczystości S. Leonarda Patrona swego, Msza S. Żałobna, za Dusze wszystkich zmarłych, w tem Towarzystwie zostaiących, corocznie odprawianą bywała. Na którey Członki Towarzystwa znaydować się, są obowiązani. Chce wraz toż Towarzystwo, aby Msza S. tąż intencyą, i więcey razy w roku, np. w Każde Suchedni, odprawianą bydź mogła, osobliwie, gdyby w iednym roku częstsze przypadki śmierci, z tychże Członków, nastąpiły. 4. Skład takowy Towarzystwa, dla zaspokoienia swych potrzeb, które koniecznie wynikać będą, potrzebnie funduszu; więc wszystkie Członki Towarzystwa zobowiązują się zgodnie i dobrowolnie, czynić corocznie Składkę, w pieniądzach, a to czteroma ratami w roku. Miara i stosunek tey Składki ma bydź zachowana ściśle, w miarę i stosunek potrzeb istotnych.
IV. Dozwolenia i Zastrzeżenia
Władza miejscowa Duchowna Kościoła Parafialnego S. Leonarda w Lubiniu, dla dania Znaczenia temu Towarzystwu –dla utrzymania go, w tem pobożnem zamiarze, i chwalebnem ze wszech miar; dla ułatwienia iemu sposobów i śrzodków, do utrzymania się w naypożnieysze czasy; czyni z siebie, następuiące Dozwolenia: 1. Obraz Processyyonalny, który dawniey Młodzianie w czasie Processyy nosić byli zwykli, odtąd nosić będą Mężatki zostaiące w tem Towarzystwie. Obraz, który dotąd nosiły Panny, ma bydź zawsze noszony przez Panny; a pierwszeństwo mieysca, trzymać ma Towarzystwo, we wszystkich Processyach. 2. Dozwala się Towarzystwu Chorągwi Żałobney Kościoła bezpłatnie, w każdym razie, kiedy którą Osobę, ze swego Towarzystwa zmarłą, uczciwiey, i okazaley nad zwyczay, pochować osądzi. 3. Dozwala się Towarzystwu, czynić Offertę, i zatrzymać onę, przy sobie, w czasach; kiedykolwiek Nabożeństwo żałobne odprawiać się będzie, za Dusze zmarłych z tego Towarzystwa, bądź przy pochowaniu ciał bądź w innych czasach, kiedy takowe Nabożeństwo oddzielne żałobne, Towarzystwo mieć będzie. 4. Zastrzega zaś sobie Władza Duchowna tegoż Kościoła: aby Opłaty za Pokładne, Podzwonne, Swiatło, Usługę, tak Księdza, iako i Sług Kościelnych, przy pogrzebie lub Nabożeństwie żałobnem, za Dusze zmarłych, z tego Towarzystwa, dopełnionemi zawsze bywały przez Towarzystwo; tak, i w tym sposobie, iak dotąd iest i trwa zwyczay, w tey Parafii. Dozwala się też: iż Towarzystwo, oprócz Swiec Kościelnych, zwykle stawianych przy Katafalku; może przystawić więcej Swiec swoich, kiedy mu się podobać będzie.
V. Dozor Towarzystwa.
Dozor ninieyszego Towarzystwa składać się zawsze będzie z trzech Osób, wybranych przez samo Towarzystwo. Osoby zaś te wybrane, bydź powinny dobrego zachowania się, dobrych obyczaiów, wierne i sumienne, w pilnowaniu i wykonywaniu tego wszystkiego, co do porządku, i dobra całego Towarzystwa sciągać się będzie. Umieć powinny, czytać i pisać, albo podpisać się, ieżeli nie każda, tedy dwie lub przynaymniey iedna, któraby Reiestra przychodu i wydatku - ze Składek wspólnych Towarzystwa, z zapisaniem dnia, miesiąca i roku, przyzwoicie utrzymać mogła. I do utrzymania takowych Reiestrów, Towarzystwo oddzielną Książkę mieć powinno. Tytuł tych Dozorców ma bydź ten: Towarzysz pierwszy, Towarzysz drugi i Towarzysz trzeci. Do Dozoru należyć będą te szczególniey obowiązki. 1. przyjęcie i wpisanie Osob do swego Towarzystwa. 2. zebranie i zachowanie, Składek, i onych rozporządzenio, i użycie na potrzeby Towarzystwa. 3. W przypadkach iakieykolwiek ich potrzeby naradzenia się wspólnego, w rzeczach, do Towarzystwa należących, wezwanie, do takowego naradzenia się, ieżeli nie wszystkich Członków Towarzystwa (co czasem bydź nie może) to przynaymniey niektórych znakomitszych, także należeć ma do tegoż Dozoru. Mieysce zaś do takiego Naradzenia się wspólnego, przeznacza się na zawsze, w Szpitalu Parafialnym; a czas iaki bydź może do tego naydogodnieyszy, Dozor wyznaczyć na każdy przypadek powinien. Na ostatek Dozoru iest naywiększą i nayswiętszą powinnością, aby to wszystko, podług tego, iak iest wyżey opisane, tak przez siebie, iako i szczególne Członki Towarzystwa, tak było wykonywane, żeby stąd Bogu Chwała, Bliźnym zbudowanie rosło, a całemu Towarzystwu Łaska i Błogosławieństwo Boga, w życiu, przy śmierci, i po śmierci coraz bardziey się przymnażały.
VI. Zapisanie Osob.
Imiona i Nazwiska Osób, przystępuyących.
I. Męszczyzni
Rok 1823
1. Filip Duchalski z Lub
2. Marcelli Kowal z Lub
itd. itd. itd. II. Niewiasty
Rok 1823
1. Małgorzata Markowa z Lub:
2. Katarzyna Wypliszka z Lub:
itd. itd. itd.
Dla podobnych Imion i Nazwisk, dobrze będzie Wyrazić i Wieś zamieszkania Osoby np. z Lubinia z Bieżunia itd.

A . M . D . G

MODLITWA
Boże, tylko Ty jesteś Święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry, spraw za wstawiennictwem Św. Leonarda abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją Chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.066063165664673