Informator parafialny

 

Sakrament Chrztu Świętego

 „CHRZEST JEST NARODZENIEM DO NOWEGO ŻYCIA W CHRYSTUSIE; ZGODNIE Z WOLĄ PANA JEST ON KONIECZNY DO ZBAWIENIA, TAK JAK KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO CHRZEST WPROWADZA”

Nr 1277- Katechizm Kościoła Katolickiego

W naszej parafii tradycyjnie Sakrament Chrztu św. jest udzielany w IV sobotę miesiąca na mszy św. wieczornej. Chrzest dziecka winien odbyć się wkrótce po urodzeniu dziecka, ale tak aby matka i dziecko w pełni zdrowia mogli uczestniczyć w tym sakramencie.

Miejscem chrztu jest kościół parafialny w czasie liturgii mszalnej. Jeśli z jakiś względów chrzest ma być poza parafią zamieszkania konieczna jest pisemna zgoda proboszcza miejsca, na której musi być wyszczególniona parafia, gdzie dziecko ma być ochrzczone.

Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, należy ochrzcić natychmiast po urodzeniu; może tego dokonać każdy, jeśli ma intencję czynienia tego co czyni Kościół, polewając główkę dziecka wodą i wypowiadając słowa” ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha św.” Po wyzdrowieniu rodzice przynoszą dziecko do kościoła by w osobnym obrzędzie przedstawić je Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu.

Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu mniej więcej trzy tygodnie przed terminem chrztu. Przynoszą wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego / jeśli imię nadane w Urzędzie jest świeckie to należy nadać przy chrzcie drugie imię wybranego świętego patrona/, oraz świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa / może to być zaświadczenie z tzw. ślubu konkordatowego/ wraz z danym personalnymi rodziców chrzestnych.

Kto może być ojcem lub matką chrzestną:
- posiada wystarczającą dojrzałość,
- ukończone 16 lat życia,
- sama jest ochrzczona i przyjęła sakramentu Eucharystii i Bierzmowania
- należy do Kościoła Katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą (wyklucza się osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i młodzież nie uczęszczającą na katechizację).

Jeśli są spoza parafii, to konieczne są zaświadczenia z ich parafii, że mogą nimi zostać – takie zaświadczenie wydaje proboszcz miejsca zamieszkania.

Po zapisaniu w Księdze Chrztów / jest to najważniejsza księga metrykalna, gdzie wpisuje się później fakt bierzmowania, małżeństwa także ślubów zakonnych czy sakramentu kapłaństwa / rodzice i chrzestni biorą udział w katechezach przygotowawczych, przystępują do sakramentu pojednania aby w stanie łaski uświęcającej uczestniczyć w liturgii sakramentu Chrztu św.

Rodzice chrzestni troszczą się o zakup świecy do chrztu i symbolicznej białej szaty. Jedno z rodziców naturalnych trzyma przy chrzcie dziecko i oni proszą o chrzest, kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana i wyznają wiarę oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo; chrzestni również aktywnie uczestniczą w obrzędach chrzcielnych. Po obrzędach wszyscy podpisują fakt chrztu w księdze metrykalnej.

Po chrzcie rodzice dziecka wspierani przez chrzestnych mają obowiązek troszczyć się by dziecko poznało Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygotowywać do przyjęcia sakramentów Pojednania, Eucharystii i Bierzmowania tak, aby czynnie uczestniczyło w życiu Kościoła.

 

Sakrament Małżeństwa

„MAŁŻEŃSTWO, PRZEZ KTÓRE MĘŻCZYZNA I KOBIETA STANOWIĄ MIĘDZY SOBĄ WEWNĘTRZNA WSPÓLNOTĘ ŻYCIA I MIŁOŚCI, POWSTAŁO Z WOLI STWÓRCY, KTÓRY WYPOSAŻYŁ JE WE WŁASNE PRAWA. Z NATURY JEST ONO NASTAWIONE NA DOBRO WSPÓŁMAŁŻONKÓW, A TAKŻE NA ZRODZENIE I WYCHOWANIE POTOMSTWA. MAŁŻENSTWO OCHRZCZONYCH ZOSTAŁO PODNIESIONE PRZEZ CHRYSTUSA PANA DO GODNOŚCI SAKRAMENTU”

nr.1660 - Katechizm Kościoła Katolickiego

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:
- przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i katechizacja,
- przygotowanie bliższe – katecheza dla narzeczonych,
- przygotowanie bezpośrednie:

Narzeczeni winni zgłosić się do swego proboszcza / może to być proboszcz narzeczonej lub narzeczonego/ na trzy miesiące przed planowanym ślubem / termin i godzinę ślubu można zarezerwować wcześniej/. Na spisanie protokołu narzeczeni umawiają się z proboszczem na konkretny dzień. Spisywanie protokółu już jest pewną formą katechezy ponieważ zanim narzeczeni podpiszą swoje zeznania zostają pouczeni o sensie tego co deklarują. Narzeczeni przedstawiają swoje dowody osobiste, dokument o ukończonej katechezie dla narzeczonych i przynoszą metrykę chrztu z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania /sakrament bierzmowania jest warunkiem zawarcia sakramentu małżeństwa/ z datą nie wcześniejszą jak pół roku przed zawarciem małżeństwa.

Nie jest to wymagane, jeśli chrzest był w parafii spisywania protokółu.

Narzeczeni otrzymują karteczki do dwukrotnego potwierdzenia spowiedzi, skierowanie na konsultacje do Poradni Rodzinnej, prośbę skierowaną do proboszcza o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania narzeczonych jeśli nie jest to parafia spisywania protokółu. Umawiają się na katechezę poprzedzającą i omawiającą ceremonie ślubu /strojenie kościoła, organista itp./ na którą przynoszą:
- potwierdzony przez proboszcza dokument wygłoszonych zapowiedzi,
- potwierdzone przez Poradnię Rodzinną konsultacje,
- podają dane personalne dwóch świadków,
- w trzech egzemplarzach zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego z terenu jednego z narzeczonych z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed datą ślubu, na których zostanie poświadczone przez proboszcza zawarcie małżeństwa ze skutkiem prawnym wobec państwa * (tzw. małżeństwo konkordatowe).

Po zawarciu małżeństwa podpisany przez proboszcza, strony, świadków i błogosławiącego związek małżeński jeden egzemplarz otrzymują małżonkowie, drugi pozostaje w dokumentacji parafialnej trzeci jest odsyłany do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa.

* w wypadku kiedy wcześniej zawarty jest kontrakt cywilny - nie dotyczy.

Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć sakrament małżeństwa poza swoją parafią to przy powyższym trybie załatwiania informują swego proboszcza o swoim zamiarze i proszą o tzw. LICENCJĘ informując o wybranej parafii a proboszcz wystawiając licencję zleca to w niej / deleguje / imiennie proboszczowi miejsca ślubu. Narzeczeni odpowiednio wcześniej ustalają termin i godzinę ślubu z proboszczem miejsca ślubu.

 

Pogrzeb chrześcijański

„POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI NIE UDZIELA ZMARŁEMU ANI SAKRAMENTU ANI SAKRAMENTALIÓW; ZMARŁY ZNAJDUJE SIĘ JUŻ POZA PORZĄDKIEM EKONOMII SAKRAMENTALNEJ. POGRZEB JEST JEDNAK OBRZĘDEM LITURGICZNYM KOŚCIOŁA. POSŁUGA KOŚCIOŁA POWINNA JASNO WYRAŻAĆ RZECZYWISTĄ ŁĄCZNOŚĆ ZE ZMARŁYM A TAKŻE OŻYWIAĆ UCZESTMICTWO ZROMADZONEJ WSPÓLNOTY W OBRZĘDACH I GŁOSIĆ JEJ ŻYCIE WIECZNE”

nr.1684 - Katechizm Kościoła Katolickiego

O śmierci chrześcijanina rodzina powinna powiadomić proboszcza parafii, do której należał zmarły. Proboszcz odnotowuje ten fakt w księdze metrykalnej zgonów. Zajmujący się pogrzebem ustalają z proboszczem termin i miejsce pochowania zmarłego.

Dostarczają:
- kartę zgonu, która musi być wcześniej poświadczona przez Urząd Stanu Cywilnego miejsca gdzie nastąpił zgon,
- zaświadczenie np. kapelana o udzieleniu sakramentów św. jeśli zgon nastąpił w szpitalu.
- przedstawiając zaświadczenie o prolongacie miejsca, jeśli ma to być na miejscu pochówku kogoś z rodziny (ale nie wcześniej niż po 20 latach od poprzedniego pochówku) – aby można było je łatwiej odnaleźć w księdze cmentarnej i tam odnotować nowy pochówek lub wybierają inne miejsce.

Jeśli na miejscu pochówku jest nagrobek, rodzina na własny koszt zajmuje się rozbiórką i wywiezieniem z cmentarza starego nagrobka.

Opłaty za wykopanie grobu, prolongatę na 20 lat lub uzupełnienie do 20 lat oraz jeśli korzysta się z chłodni w kostnicy są ustalone i pobiera je proboszcz wystawiając pokwitowanie.

Natomiast za obrzędy pogrzebowe, mszę św. i organistę składa się stosowną ofiarę.

Z powodu zwiększenia kosztów utrzymania cmentarza / wywóz śmieci przez specjalistyczne firmy/ będzie pobierana dodatkowa opłata o ile msza św. będzie poza parafią pochówku.

W wypadku prośby o pochowania zmarłego z innej parafii trzeba przedstawić proboszczowi pismo proboszcza miejsca zmarłego, że zgadza się na pochowanie swego parafianina i że w swojej księdze zgonów odnotował fakt śmierci; w takim wypadku konieczne jest dostarczenie karty zgonu, aby znalazła się w dokumentach koniecznych do zgodnego z przepisami prawnymi prowadzenia cmentarza.

W mszy pogrzebowej rodzina zmarłego i uczestniczący w niej jeśli nie mają przeszkód kanonicznych, biorą pełny udział czyli przyjmują komunię św. w intencji zmarłej osoby. Z uwagi na powagę okoliczności i liturgii w kościele i na cmentarzu wymagane jest właściwe zachowanie się obecnych podczas obrzędów pogrzebowych.

 

informator parafialny w .pdf

 

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.085779905319214